Δημοσίευση για το παρόν ερευνητικό έργο “Track My Health” που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Πράγας

Δημοσίευση για το παρόν ερευνητικό έργο “Track My Health” που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Πράγας.

Papoutsis, G. Botilias, P. Karvelis and C. Stylios.  A Machine Learning Approach for Human Activity Recognition, 17th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, pHealth , 14-16 September 2020, Prague, Czech 2020, pp. 155-160

Δείτε το επιστημονικό άρθρο εδώ