Δημοσίευση για το παρόν ερευνητικό έργο “Track My Health” που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Πράγας.

Δημοσίευση για το παρόν ερευνητικό έργο “Track My Health” που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Πράγας.

Botilias, A. Papoutsis, P. Karvelis and C. Stylios.  Track My Health: An IoT Approach for Data Acquisition and Activity Recognition, 17th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, 14-16 September 2020, Prague, Czech. pp.266-271

Δείτε το επιστημονικό άρθρο εδώ